POLITYKA PRYWATNOŚCI

CO3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

DE: www.co3.eu/ppde     

EN: www.co3.eu/ppen 

ES: www.co3.eu/ppes 

FR: www.co3.eu/ppfr 

IT: www.co3.eu/ppit 

§ 1. Definicje pojęć używanych w Polityce Prywatności

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to administratora Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, czyli CO3 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Irysowa 1, NIP: 8961583248, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000764323, e-mail kontaktowy: dpo@co3.eu.
 2. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe używane do korzystania z Platformy;
 3. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i ułatwiają korzystanie z Platformy;
 4. Platformie – rozumie się przez to system teleinformatyczny, za pomocą którego CO³ świadczy usługi drogą elektroniczną, opisane w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług (OWU), dostępny pod adresem internetowym: www.co3.eu/owu;
 5. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – akt prawny regulujący kwestie ochrony danych osobowych;
 6. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartfony
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to każdy podmiot, która posiada konto Użytkownika w ramach Platformy, co uprawnia go do korzystania z funkcjonalności Platformy w granicach określonych OWU.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane.
 2. Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator przestrzega następujących zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. przetwarza dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów przetwarzania;
  4. dane osobowe są przetwarzane w sposób prawidłowy i w razie potrzeby są uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Administrator może przekazywać Dane Osobowe do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), celem umożliwienia Użytkownikom spoza EOG korzystania z usług Platformy. Transfer ten może odbywać się do:
  1. krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzje o adekwatności ochrony Danych Osobowych (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów;
  2. innych krajów, przede wszystkim na podstawie Standardowych Klauzul Umownych z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (technicznych i prawnych) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a Użytkownikiem spoza EOG.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników i innych osób

 1. Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu udostępnienia danych geolokalizacyjnych takich jak informacje o lokalizacji GPS pojazdu Użytkownika, numerze rejestracyjnym lokalizowanego pojazdu oraz statusie zapłonu (jeśli ten status jest dostępny) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych w ramach Platformy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  4. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o  rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w celach analitycznych i statystycznych, w tym doskonalenia stosowanych funkcjonalności Platformy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  6. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu marketingu bezpośredniego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy.
 3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres IP,
  4. numery telefonów,
  5. stanowisko,
  6. seria i numer dokumentu tożsamości,
  7. numer identyfikacyjny VAT (np. NIP),
  8. adres siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej,
  9. uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
  10. dane geolokalizacyjne,
  11. dane zebrane podczas interakcji z Administratorem lub jego przedstawicielami poprzez komunikację elektroniczną.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są lub mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach przedsiębiorstwa Administratora;
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, doradztwa prawnego i podatkowego oraz usługi reklamowe, kurierskie, pocztowe, ochrony osób i mienia oraz utrzymania czystości – w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  3. inni Użytkownicy, którym Administrator udziela dostępu do Platformy – zgodnie z postanowieniami OWU;
  4. organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości – w granicach uprawnień przewidzianych dla nich w przepisach prawa.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez czas trwania stosunku prawnego z Użytkownikiem oraz przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłuższy jednak niż 6 lat. Administrator przetwarza dane osobowe innych osób przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
 6. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Platformie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zanonimizowanych danych geolokalizacyjnych dla celów analitycznych i statystycznych, służących rozwojowi oferowanych przez Administratora usług.

§ 4. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania;
  2. prawo do uzupełnienia danych osobowych, ich uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia oraz żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 2. W celu uzyskania dostępu, poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych należy przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: dpo@co3.eu lub pisemnie na adres: ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych zgodnie z prawem.

§ 5. Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje na Platformie Pliki Cookies.
 2. W ramach Platformy mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Platformy lub wyłączenia Oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Platformy mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z Platformy,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu Platformy;
  4. „reklamowe”, które „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Obecnie w ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:

  KC_RESTART

  Niezbędny

  Sesyjny

  Własny (Keycloak)

  Plik cookie pozwalający na przywrócenie sesji użytkownika, jeśli jest ona aktywna, po ponownym uruchomieniu strony.

  Unieważniany wraz z zakończeniem sesji

  AUTH_SESSION_ID

  Niezbędny

  Sesyjny

  Własny (Keycloak)

  Plik cookie pozwalający na przypisanie sesji użytkownika konkretnej instancji Keycloaka w celu spójnego trasowania komunikacji w ramach sesji.

  Unieważniany wraz z zakończeniem sesji

 5. Stosowane w ramach Platformy rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej Platformy.
 6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. W razie ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do Urządzenia, korzystanie z Platformy może być utrudnione i może spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

§ 6. Stosowanie technologii monitorujących aktywność Użytkowników

 1. Platforma wykorzystuje wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Wtyczki te umożliwiającą przeglądarce Użytkownika odwiedzającego Platformę pobieranie treści od dostawcy wtyczki i przekazywanie temu dostawcy danych o Użytkowniku, w tym jego danych osobowych.
 2. Obecnie wykorzystywane są następujące wtyczki społecznościowe:
  1. Facebook Ireland Ltd. – na Platformie znajdują się wtyczki „Lubię to” oraz „Udostępnij”, pozwalające odwołać się do portalu Facebook oraz wtyczka odsyłająca bezpośrednio do portalu Instagram. Używając jednej ze wspomnianych wtyczek Użytkownik loguje się odpowiednio do portalu Facebook lub Instagram, posiadających odmienne zasady ochrony prywatności niż Platforma. Można się z nimi zapoznać wchodząc w link: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation lub dla informacji o wtyczkach: https://pl-pl.facebook.com/help/203587239679209;
  2. LinkedIn Ireland Unlimited Company – na Platformie znajduje się wtyczka pozwalająca na odesłanie do portalu LinkedIn oraz udostępnienie na nim postu. Używając takiej wtyczki Użytkownik loguje się do wspomnianego portalu, który posiada odmienne od Platformy zasady ochrony prywatności. Można się z nimi zapoznać poprzez wejście w link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Na Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, np. do stron reklamodawców lub dostawców usług telematycznych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: dpo@co3.eu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o których będzie informował w ramach Platformy i na swojej stronie internetowej.

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren