PLATFORMA CO3

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 r.

DE: www.co3.eu/gctcde 

EN: www.co3.eu/gctc 

ES: www.co3.eu/gctces 

FR: www.co3.eu/gctcfr 

IT: www.co3.eu/gctcit 

§1. Przedmiot OWU

 1. Ogólne Warunki Umowne (zwane dalej OWU) określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez CO³ na rzecz Użytkowników (łącznie określonych jako Strony) w ramach udostępnionej im Platformy.
 2. OWU stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez CO³ za pomocą Platformy z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia dodatkowych porozumień zawartych pomiędzy Stronami, o ile takie zostaną między nimi zawarte.
 3. Użytkownikiem w rozumieniu OWU może zostać wyłącznie przedsiębiorca – osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – po zaakceptowaniu OWU i dokonaniu rejestracji konta na Platformie.
 4. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym przetwarzania ich danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§2. Definicje

Pojęciom użytym w OWU nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator – Użytkownik będący Użytkownikiem Przedsiębiorcą lub wyznaczony przez taki podmiot Użytkownik mogący nadawać innym Użytkownikom uprawnienia do korzystania z Usług lub jednej z nich w imieniu i na rzecz Użytkownika Przedsiębiorcy;
 2. CO³ – CO3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Irysowa 1, NIP: 8961583248, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000764323; e-mail: hello@co3.eu, świadcząca usługi integracji systemów telematycznych i wymiany danych w ramach Platformy.
 3. Dostawca Usług Telematycznych (GPS) – podmiot świadczący usługi telematyczne w transporcie drogowym na rzecz Użytkownika polegające na rejestrowaniu i wymianie informacji geolokalizacyjnych;
 4. Dane Geolokalizacyjne – informacje o lokalizacji GPS pojazdu Użytkownika, numerze rejestracyjnym lokalizowanego pojazdu oraz statusie zapłonu (jeśli ten status jest dostępny);
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków lub klucz API służące do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania;
 6. Konto Firmowe – konto Użytkownika Przedsiębiorcy, będące kontem głównym na Platformie, do którego przypisani są Użytkownicy danego Użytkownika Przedsiębiorcy;
 7. Login – oznacza adres e-mail lub inny unikalny identyfikator służący do identyfikacji Użytkownika na Platformie;
 8. Monitorowanie – zbieranie i przekazywanie wskazanym podmiotom Danych Geolokalizacyjnych pojazdu Użytkownika, za pomocą Urządzenia Monitorującego lub sygnału GPS, w ramach Usług Platformy;
 9. Partner Technologiczny – przedsiębiorca, będący Użytkownikiem, który dokonuje integracji swojej aplikacji z Platformą zgodnie z ustaleniami dokonanymi z CO3, uprawniony do weryfikacji przez API CO3 faktu rejestracji danego Użytkownika Przedsiębiorcy na Platformie i któremu Użytkownik Przedsiębiorca może udzielić dostępu do swoich Danych Geolokalizacyjnych lub innych danych zgromadzonych w repozytorium danych w ramach Usługi Przechowywania Danych;
 10. Platforma – system teleinformatyczny, za pomocą którego CO³ świadczy usługi drogą elektroniczną, opisane w niniejszych OWU, dostępna pod adresem internetowym: www.co3.eu;
 11. Usługi – oznacza usługi świadczone w ramach Platformy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez CO³ na rzecz Użytkowników na zasadach opisanych w OWU
 12. Usługa Czasowego Monitorowania – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy umożliwiająca dostęp do Monitorowania pojazdów dokonujących przewozu w ustalonym czasie (w ramach 24-godzinnych przedziałów czasowych);
 13. Usługa Komunikacji – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy polegająca na generowaniu i wysyłaniu komunikatów dotyczących pojazdu Użytkownika z możliwością wygenerowaniu raportu dotyczącego tego pojazdu;
 14. Usługa Monitorowania Trasy – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy obejmująca Monitorowanie szacowanego czas przybycia pojazdu do miejsca przeznaczenia (ETA), poszczególne odcinki trasy oraz geofencing (informacje o wjeździe, wyjeździe lub czasie przebywania w określonej wcześniej strefie);
 15. Usługa Monitorowania w czasie rzeczywistym – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy obejmująca wszystkie elementy Usługi Monitorowania Trasy w czasie rzeczywistym wraz z automatycznymi powiadomieniami przez e-mail;
 16. Usługa Przechowywania Danych – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy polegająca na przechowywaniu danych (w szczególności Danych Geolokalizacyjnych pojazdów) i ich udostępniania;
 17. Usługa Raportowania – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy polegająca na zestawianiu danych zebranych w ramach Platformy według zadanych kryteriów i udostępnianie ich w postaci raportów;
 18. Usługa Stałego Monitorowania – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy polegająca na długoterminowym i stałym Monitorowaniu pojazdów dokonujących przewozu;
 19. Usługa Wyszukiwania – usługa świadczona przez CO³ w ramach Platformy polegająca na umożliwieniu wyszukiwania na Platformie informacji o Użytkownikach będących przewoźnikami, według dostępnych kryteriów;
 20. Urządzenie Monitorujące – telematyka pojazdu, aplikacja na telefonie Użytkownika lub urządzenie dodane do pojazdu lub towaru, zbierające i przekazujące Dane Geolokalizacyjne pojazdu Użytkownika;
 21. Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Platformy, po zaakceptowaniu OWU;
 22. Użytkownik Końcowy – osoba fizyczna, dla której CO3 zakłada konto na Platformie, przypisane do jednego lub wielu Użytkowników Przedsiębiorców;
 23. Użytkownik Przedsiębiorca – Użytkownik prowadzących działalność gospodarczą posiadający na Platformie Konto Firmowe.

§3. Zakres Usług

 1. CO³ świadczy w ramach Platformy usługi integratora systemów telematycznych. Celem Platformy jest agregowanie sygnałów telematycznych od Dostawców Usług Telematycznych (GPS), dzielenie się danymi o Użytkownikach Platformy w celu nawiązywania współpracy pomiędzy uczestnikami procesów logistycznych, zarejestrowanych na Platformie oraz wsparcie w zarządzaniu flotą pojazdów firm przewozowych.
 2. W szczególności usługi CO3 w ramach Platformy obejmują lub mogą obejmować:
  1. Usługę Wyszukiwania (Search Carrier and Vehicle)
  2. Usługi Stałego Monitorowania (Permanent Monitoring),
  3. Usługi Czasowego Monitorowania (Time Monitoring),
  4. Usługi Monitorowania Trasy (Tour Monitoring),
  5. Usługi Monitorowania w czasie rzeczywistym (Real-Time Monitoring),
  6. Usługi Komunikacji,
  7. Usługi Raportowania,
  8. Usługi Przechowywania Danych.

§4. Realizacja Usług

 1. CO³ udostępnia Użytkownikom Platformę w sposób umożliwiający świadczenie Usług.
 2. CO³ wykonuje Usługi z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 3. W celu realizacji Usług CO³ pobiera i ewidencjonuje Dane Geolokalizacyjne pojazdów i urządzeń Użytkownika z udostępnionych mu przez Użytkownika Urządzeń Monitorujących oraz udostępnia te dane, na podstawie zgody Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do współdziałania z CO³ w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez CO³ Usług. W ramach obowiązku współdziałania Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do bieżącego informowania CO³ o wszelkich zmianach swoich danych identyfikacyjnych oraz zgłaszania uwag i wniosków w zakresie poprawności działania Platformy.
 5. CO³ jest uprawniony do powierzania realizacji prac w ramach Usług podwykonawcom. 

§5. Rejestracja konta Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania OWU przed skorzystaniem z Platformy, poprzez zawarcie z CO3 umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub w procesie logowania do Platformy, a także w wypadku zmiany OWU.
 2. Dla Użytkownika Przedsiębiorcy CO3 tworzy Konto Firmowe, które wymaga zawarcia z CO3 umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z warunkamininiejszych OWU oraz podania danych identyfikacyjnych w postaci: danych rejestrowych przedsiębiorstwa (firma, adres siedziby, numeru identyfikacyjny VAT) oraz adresów elektronicznych i numeru telefonu.
 3. Założenie konta dla Użytkownika Końcowego następuje wyłącznie poprzez podanie CO3 przez Użytkownika Przedsiębiorcę danych identyfikacyjnych Użytkownika Końcowego (imię i nazwisko oraz adres e-mail) pocztą elektroniczną na adres hello@co3.eu. Po otrzymaniu danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, CO3 niezwłocznie zakłada konto Użytkownika Końcowego.
 4. Po założeniu któregokolwiek z kont, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu powyżej, na podany adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po kliknięciu w który Użytkownik ustawia Hasło.
 5. W celu skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Użytkownik Końcowy musi otrzymać od właściwego Administratora uprawnienia do korzystania z Usług lub jednej z nich w imieniu i na rzecz Użytkownika Przedsiębiorcy.
 6. Rejestracja konta Użytkownika oznacza zgodę na udostępnianie pozostałym Użytkownikom Platformy danych identyfikacyjnych Użytkownika Przedsiębiorcy.

§6. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, nie mającym negatywnego wpływu na Platformę, nie powodującym zakłóceń w jej działaniu oraz będącym zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik, jeżeli wybrany przez niego przewoźnik nie jest zintegrowany z Platformą przekazuje CO3 dane identyfikacyjne przewoźnika (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail oraz numer telefonu), w celu zaproszenia tego przewoźnika do rejestracji na Platformie
 3. Po otrzymaniu danych identyfikacyjnych przewoźnika CO3 dołoży należytej staranności w celu zintegrowania danego przewoźnika z Platformą oraz zakłada dla tego przewoźnika konto Użytkownika, o czym niezwłocznie informuje takiego przewoźnika. Przewoźnik, dla którego założono konto, może odmówić integracji z Platformą i zażądać usunięcia jego danych.
 4. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, CO³ zastrzega sobie prawo do jego zablokowania. CO3 nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego użycia Loginu i Hasła Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane w ramach konta Użytkownika na Platformie.
 6. CO³ nie ma obowiązku monitorowania treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach CO³ zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści Użytkownika naruszających przepisy prawa lub postanowienia OWU.
 7. Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika na Platformie treści, które:
  1. są niezgodne z prawem lub mają na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej CO³ lub osób trzecich;
  2. zawierają szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniają innym użytkownikom dostęp do Platformy;
  3. związane są z przesyłaniem niechcianych wiadomości lub spamu;
  4. zawierają informacje handlowe lub reklamy.
 8. Użytkownik Końcowy może otrzymać uprawnienia do korzystania z Usług lub jednej z nich w imieniu i na rzecz dowolnej ilości Użytkowników Przedsiębiorców. Przed skorzystaniem z danej Usługi Użytkownik taki będzie zobowiązany do wyboru Użytkownika Przedsiębiorcy, na rzecz którego będzie działał.
 9. Właściwy Administrator może w każdym czasie odebrać Użytkownikowi, ze skutkiem natychmiastowym, uprawnienia do korzystania z Usług lub jednej z nich w imieniu i na rzecz Użytkownika Przedsiębiorcy.
 10. W każdej chwili od dokonania rejestracji konta na Platformie, Użytkownik jest upoważniony do zakończenia korzystania z Platformy oraz wysłania do CO3 żądania zamknięcie konta Użytkownika. Zakończenie korzystania z Platformy i zamknięcie konta nastąpi po zakończeniu świadczenia aktywnych w danym momencie Usług.

§7. Usługa Wyszukiwania

 1. Platforma umożliwia każdemu Użytkownikowi sprawdzenie, czy którykolwiek z jego podwykonawców (przewoźników) jest już zarejestrowany na Platformie.
 2. Wyszukiwanie jest możliwe według numerów rejestracyjnych (w tym kodu kraju) albo numeru podatkowego VAT (w tym kodu kraju). Powyższe kryteria wyszukiwania mogą być stosowane wyłącznie rozdzielnie, co oznacza, że w danym wyszukiwaniu można sprawdzić tylko przedsiębiorstwo danego przewoźnika albo jego pojazd.
 3. CO³ jest uprawniona do udostępnienia Usługi Wyszukiwania poza Platformą na dedykowanej stronie internetowej, która będzie dostępna dla każdego podmiotu zainteresowanego wyszukaniem przewoźnika i skorzystaniem z usług Platformy. 

§ 8. Usługi Monitorowania

 1. Skorzystanie z którejkolwiek Usług związanych z Monitorowaniem, tj.
  1. Usługi Stałego Monitorowania,
  2. Usługi Czasowego Monitorowania,
  3. Usługi Monitorowania Trasy,
  4. Usługi Monitorowania w czasie rzeczywistym– wymaga podania przez Użytkownika nazwy oraz kontaktu do Dostawcy Usług Telematycznych, z którego korzysta, a następnie udzielenie przez Użytkownika zgody Dostawcy Usług Telematycznych na dostęp do informacji dotyczących jego pojazdów dla CO3. Jeżeli Użytkownik wskazał Dostawcę Usług Telematycznych z którym Platforma nie jest zintegrowana, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie CO³. Ponadto Użytkownik musi zgłosić wolę integracji z Platformą swojemu Dostawcy Usług Telematycznych oraz dołożyć należytej staranności w celu zintegrowania Dostawcy Usług Telematycznych z Platformą.
 2. Po zalogowaniu do systemu Dostawcy Usług Telematycznych Użytkownik wskazuje, jakie numery rejestracyjne pojazdów odpowiadają poszczególnym urządzeniom, które będą podlegały Monitorowaniu
 3. Użytkownik dysponujący danym pojazdem może rozpocząć dotyczące go Monitorowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie w każdym czasie.
 4. Użytkownik dysponujący danym pojazdem może bez podania przyczyny, zrezygnować z każdej z Usług Monitorowania w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.
 5. O rozpoczęciu jak również zakończeniu wykonywania Usług Monitorowania dotyczącej konkretnego pojazdu lub przewozu Użytkownik jest informowany za pomocą stosownego powiadomienia w ramach Platformy.
 6. Udostępnianie innym Użytkownikom Danych Geolokalizacyjnych pojazdów w ramach usług Monitorowania odbywa się każdorazowo na podstawie zgody Użytkownika dysponującego danym pojazdem. Zgoda taka może być jednorazowa – w odpowiedzi na wniosek o Monitoring (Monitoring Request) lub długoterminowa, wyrażona dla wszystkich przewozów danego Użytkownika.
 7. Użytkownik może udostępnić Monitorowanie swoich pojazdów w ramach Usług Monitorowania podmiotom trzecim. W tym celu musi podać adres e-mail podmiotu, któremu chce udostępnić Monitorowanie.

§9. Usługa Komunikacji

 1. Użytkownik może skorzystać z Usługi Komunikacji wraz z rozpoczęciem korzystania z którejkolwiek z Usług Monitorowania opisanych w paragrafie poprzedzającym.
 2. Usługa Komunikacji może być świadczona poprzez przesyłanie wiadomości poczty elektronicznej, w ramach wiadomości systemowych Platformy oraz w ramach aplikacji Użytkownika zintegrowanej z Platformą.

§10. Usługa Raportowania

 1. Po skorzystaniu z usług: Usługi Komunikacji lub jednej z Usług Monitorowania oraz wygenerowaniu w Platformie odpowiedniej ilości danych, CO3 będzie mogła udostępnić Użytkownikowi Usługę Raportowania.
 2. Raport uzyskany w ramach Usługi Raportowania generowany będzie w oparciu o dane dotyczące m.in.: czasu trwania przewozu oraz trasy przewozu.

§11. Usługa Przechowywania Danych

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik może przechowywać dane dotyczące pojazdów oraz Danych Geolokalizacyjnych, a także udostępniać je w ramach wspieranego przez Platformę oprogramowania, dostarczanego przez Partnerów Technologicznych, w tym w ramach aplikacji mobilnych.
 2. W odniesieniu do przechowywanych przez siebie danych Użytkownik będzie mógł edytować dane oraz kontrolować zmiany (wersjonowanie).
 3. Użytkownik może udostępnić przechowywane przez siebie dane w ramach Platformy Partnerowi Technologicznemu.

§12. Warunki Płatności za Usługi

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy jest częściowo odpłatne. Ceny za poszczególne Usługi określone są w Załączniku nr 1 do OWU pt. Cennik Usług. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany OWU.
 2. CO3 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cennika Usług. Zmiany Cennika Usług obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Cenniku Usług, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego Cennika Usług w ramach konta Użytkownika na Platformie oraz na stronie internetowej pod adresem www.co3.eu.
 3. Za moment rozpoczęcia naliczania opłat za korzystanie z Platformy uznaje się dzień aktywacji pierwszej Usługi na Platformie.
 4. W razie nieotrzymania przez CO3 terminowej i pełnej opłaty za korzystanie z Usług, CO3 może zawiesić możliwość korzystania z Platformy, chyba że Użytkownik dokona pełnej płatności w terminie wyznaczonym przez CO3 w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji konta na Platformie.
 5. Zawieszenie korzystania z Platformy z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Użytkownika możliwości używania i dostępu do jego konta i znajdujących się w nim treści.
 6. W terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, zależnego od rodzaju Usługi, CO3 wystawi za wykorzystane Usługi Użytkownikowi fakturę, płatną w terminie 7 dni od jej doręczenia Użytkownikowi.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi świadczone przez CO3.
 8. CO3 powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach kwoty naliczanej za korzystanie z Platformy w każdym okresie rozliczeniowym, a w razie zmiany opłat zapewni Użytkownikowi możliwość rezygnacji korzystania z Platformy, zgodnie z § 17 ust. 4 OWU.

§13. Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa do treści, jak również oprogramowania, będących składnikiem Usług, przysługują CO3. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dekompresowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia CO3.

§14. Odpowiedzialność CO 3 za prawidłowe działanie Platformy

 1. CO3 odpowiada wobec Użytkownika za dostęp do Platformy. W szczególności CO3 nie gwarantuje dostępności Danych Geolokalizacyjnych oraz i danych w zakresie Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 OWU oraz możliwości udostępnienia tych danych Użytkownikom zgodnie z OWU.
 2. Sposób i moment, w którym CO3 udostępni Dane Geolokalizacyjne Użytkownikowi może być uzależniony od okoliczności niezależnych od CO3, w tym w szczególności od sposobu i szybkości działania Użytkowników oraz Dostawców Usług Telematycznych.
 3. CO3 nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności wynikające z nieprawidłowości w działaniu serwisów Dostawców Usług Telematycznych. W szczególności COnie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody (w postaci zarówno straty jak i utraconych korzyści):
  1. spowodowane brakiem ciągłości Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Dostawcy Usług Telematycznych;
  2. spowodowane niezależnymi od CO3 lub Użytkownika zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
  3. spowodowane przez niemożność korzystania z Platformy, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie Internetu;
  4. spowodowane w wyniku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich;
  5. wynikające z korzystania z Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z OWU.
 4. CO3 nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, w tym za skuteczność procesu integracji przewoźników lub pojazdów na Platformie ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania Dostawców Usług Telematycznych, w tym za podjęcie przez nich współpracy z CO3.
 5. CO3 w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści po stronie Użytkownika.
 6. CO3 nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności Platformy. CO3 zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Platformy na poziomie 95% w skali roku.
 7. CO3 może modyfikować Platformę i jej dostępne funkcje, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje.
 8. CO3 zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Platformy w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji i modernizacji.
 9. Niezależnie od powyższego, CO3 ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez uprawniony organ publiczny.
 10. Użytkownik oraz CO3 wyłączają stosowanie przepisów o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne Platformy.

§15. Reklamacje

 1. CO3 i Użytkownik współdziałają i dokładają starań w zakresie wykrywania, identyfikowania i wzajemnego informowania się o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Platformy.
 2. W sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania Platformy Użytkownik może kontaktować się z CO3 , wysyłając swoje spostrzeżenia, uwagi i zgłoszenia dotyczące jakości świadczonych Usług na adres e-mail: hello@co3.eu.
 3. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Platformy, jak i innych kwestii związanych z Usługami, Użytkownik może przesyłać na adres e-mail: hello@co3.eu.
 4. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy.
 5. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko lub nazwę, numer identyfikacyjny VAT i adres poczty elektronicznej).
 6. CO3 dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki. O wyniku rozpatrzenia reklamacji CO3 zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§16. Dodatkowe informacje o Usługach

 1. CO3 zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną , stanowiącej Załącznik nr 2 do OWU.
 2. W celu korzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Platformy:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. zaktualizowana wersja następujących przeglądarek internetowych:
   1. Windows 8/10 – Edge/IE11/Chrome/Firefox/Opera,
   2. Mac OS – Safari/Opera,
   3. GNU/Linux – Chrome/Firefox/Opera,
   4. iOS 10/9 – Safari/Chrome,
   5. Android 7/6/5/4.4 – Chrome/Samsung Internet/Android native browser.
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Skorzystanie z niektórych Usług wymaga także:
  1. posiadania przez Użytkownika Urządzenia Monitorującego oraz
  2. umożliwienia CO3 dostępu do systemu telematycznego obsługującego dane Urządzenie Monitorujące, w celu integracji Usług z tym systemem telematycznym.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunku umownego łączącego Strony, wynikającego z OWU, jak również dla samego OWU, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby CO3.
 3. CO3 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWU. Zmiany OWU obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym OWU, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego OWU w ramach konta Użytkownika na Platformie oraz na www.co3.eu.
 4. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmienionego OWU Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego OWU. Oświadczenie takie, dla swej skuteczności winno zostać wysłane na adres e-mail: hello@co3.eu. W takim wypadku będzie ono równoznaczne z rezygnacją z Użytkownika z korzystania z Platformy.
 5. Jeśli po wprowadzeniu zmian w OWU Użytkownik nadal będzie korzystać z Platformy, oznacza to akceptację przez niego zmian OWU.
 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia OWU za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień OWU.
 7. Integralną część OWU stanowią Załączniki, których lista obejmuje:
  1. Załącznik nr 1 – Cennik Usług,
  2. Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Niniejsza wersja OWU wchodzi w życie z dniem 11.10.2021 r. 

Załącznik nr 1 

Cennik Usług 

Cennik usług znajduje się pod adresem www.co3.eu/cennik 

Załącznik nr 2

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez Użytkownika systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 
  1. złośliwe oprogramowanie – w tym różnego rodzaju aplikacje lub skrypty takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; 
  2. programy szpiegujące (ang. spyware); 
  3. programy śledzące działania użytkownika, gromadzące o nim informacje i wysyłające je autorowi programu; 
  4. spam; 
  5. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 
  6. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit. 
 2. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także: 
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, 
  7. szyfrowanie transmisji danych, 
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła